Lista aktualności Lista aktualności

Zalesienia w ramach PROW na 2018/2019r.

Nadleśnictwo Nurzec informuje, że trwa nabór wniosków o sporządzenie planów zalesień na jesień 2018/wiosnę 2019r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz warunków do przyznania pomocy w ramach w/w programu.

Termin przyjmowania wniosków w ARiMR - 01 czerwca – 31 lipca 2018r. nadleśnictwo ma 60 dni na sporządzenie planu zalesienia od dnia złożenia kompletnego wniosku.

INFORMACJE OGÓLNE

Beneficjenci

Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

 

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do gruntów:

 • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne stanowiących grunty orne lub sady,
 • przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu - gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
 • o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym;
 • położonych poza:
 • obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku braku sporządzenia tych planów – gdy planowanie wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów;
 • obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc jest przyznawana jeżeli beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

 Lista wymaganych dokumentów do sporządzenia planu zalesienia

Urząd Gminy:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia
 • Zaświadczenia wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia w przypadku braku karty informacyjnej o której mowa w pkt. 3

Starostwo powiatowe/Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

 • Materiał graficzny wraz z kartą informacyjną o którym mowa w art.72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 udostępniane na wniosek rolnika przez Agencję lub kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków wydawane przez starostwo powiatowe, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną z naniesionymi granicami gruntów albo jej powiększenie;
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków wydawany przez starostwo powiatowe dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną

W przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°; mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- prawo geodezyjne i kartograficzne , na pokładzie mapy zasadniczej lub na pokładzie ewidencyjnym zawierająca:

 • wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone
 • wskazanie granic gruntów o nachyleniu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów
 • wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni
 • opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesieni z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również
   w przypadku gdy grunt ten jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
  • celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub grunt z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin
  • planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych  - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub grunt z sukcesją naturalną położonych w obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt 7.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Informacja o liście wymaganych przez ARiMR dokumentów dostępna w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR.

Po weryfikacji wniosku, kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy. Otrzymanie przez rolnika postanowienia, umożliwia rozpoczęcie przez niego prac zalesieniowych. Sposób oraz termin wykonania zalesienia, jest opisany w sporządzonym przez Nadleśniczego planie zalesienia. Zalesienie należy wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po tym, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić nadleśniczego o wykonaniu zalesienia. Po odbiorze powierzchni na gruncie nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia ze sporządzonym planem zalesienia. Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego obowiązkowo dołączone jest zaświadczenie nadleśniczego, powinno zostać złożone do biura powiatowego ARiMR w terminie do 9 czerwca roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji kierownika biura powiatowego. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR wypłaci: wsparcie na zalesienie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy.

WAŻNE !!!

Rolnik zakłada uprawę leśną w odległości : 
1) 2,0 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.